Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Ověřování čerpání dotací

Audit zpracováváme pro organizace, které čerpají prostředky z evropských fondů nebo ministerstev České republiky na konkrétní účely. Tento audit je zpravidla vyžadován poskytovatelem finančních prostředků jako jedna ze závazných podmínek.

Audit je zaměřen na:

• kontrolu účetních dokladů, jejich správnosti, hodnověrnosti
• kontrolu odděleného sledování projektů, návaznosti analytické evidence na finanční účetnictví účetní jednotky
• soulad výdajů s rozpočtem, posouzení efektivnosti vynaložených výdajů
• ověření případných příjmů projektu
• prověření, že konečný příjemce žádá podporu z veřejných zdrojů pouze na způsobilé výdaje definované programem projektu a že tyto výdaje byly skutečně vynaloženy v souladu s podmínkami poskytnutí dotace
• prověření plnění ostatních náležitostí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
• údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, obchodního jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti
• účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy a doporučeními
• roční účetní výkazy byly zpracovány dle platných pravidel se zaměřením na jejich kompletnost a správnost a jsou předkládány v předepsaném formátu.