Sídlo: 602 00 Brno, Veveří 456/9 | tel.: +420 541 128 200 | fax +420 541 128 207
e-mail:

Ověřování účetních závěrek

Ověřování účetních závěrek je prováděno především pro společnosti, u kterých povinnost auditu účetní závěrky vyplývá ze zákona o účetnictví a z obchodního zákoníku, případně z dalších zákonných norem. Provádíme jej také pro společnosti, které chtějí auditem své účetní závěrky prezentovat veřejnosti svoji důvěryhodnost. Výstupem je auditorská zpráva s výrokem a dopis managementu obsahující poznatky a zjištěné nedostatky.

Povinnost auditu ze zákona pro akciové společnosti

Akciové společnosti jsou povinny mít auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku, mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií:

1. aktiva celkem více než 40.000.000 Kč
2. roční úhrn čistého obratu více než 80.000.000 Kč
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50

Povinnost auditu ze zákona pro ostatní účetní jednotky

Ostatní účetní jednotky, které nejsou akciové společnosti jsou povinny mít auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku, mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvě ze tří uvedených kritérií:

1. aktiva celkem více než 40.000.000 Kč
2. roční úhrn čistého obratu více než 80.000.000 Kč
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50

Podrobněji v §20 a §21 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.

Průběh auditu

V počáteční fázi auditu je stanoven a odsouhlasen celkový postup auditu a jeho časový harmonogram. V průběhu auditu je pozornost auditorského týmu zaměřena na ověření spolehlivosti vnitřního kontrolního systému a testy věcné správnosti. Vyhodnocení je prováděno podle výsledku kontroly vybraného vzorku dat z nejdůležitějších oblastí účetní agendy. Je ověřovaná i vazba na vnitřní směrnice společnosti.
Auditor je přítomen provádění inventarizace majetku a jejího vyhodnocení. Auditor zhodnotí významné skutečnosti ovlivňující výsledky společnosti za uplynulé období. Pozornost auditora se také zaměřuje na dodržování postupu při zpracování účetní závěrky. Ve fázi průběžného auditu je klient upozorňován na zjištěné nedostatky, které je možné opravit. Finální fází auditu je ověření účetní závěrky a zpracování auditorské zprávy.

Klademe důraz, aby účetní výkazy vyjadřovaly věrný a poctivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků účetní jednotky. Současně také dbáme, aby sestavení výkazů bylo v souladu s právními normami upravujícími oblast prezentace účetní závěrky.
Práce na auditu je ukončena závěrečnou zprávou s výrokem autora. Účetní jednotka obdrží dopis auditora - neveřejnou listinu se závěry za jednotlivé ověřované oblasti, zjištěnými nedostatky a s návrhem na jejich odstranění.